home

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ธันวาคม 7, 2011
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามก่อตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management – AHA) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2011 ที่บาหลี โดยศูนย์ประสานงานดังกล่าวจะมีหน้าที่ดังนี้

  • รับและรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงจากหน่วยประสานงานหลักแห่งชาติ
  • ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคตามที่เห็นเหมาะสม
  • รับและรวบรวมข้อมูลจำนวนทรัพยากรสำหรับระบบเตรียมความพร้อมในภูมิภาคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
  • อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการร่วมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ เป็นต้น

 

Comments are closed.