home

ประเทศฟิลิปปินส์

ธันวาคม 7, 2011

จากอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้เขียนได้ทำการรวบรวมข่าวอาเซียนในประเทศฟิลิปปินส์ได้ดังนี้

                จากการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ อาเซียนมีความร่วมมือที่จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือและความมั่นคงภายในกลุ่มประเทศ และฟิลิปปินส์เองได้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียนในการเข้าร่วม Asean blogging exchange program

                และภายในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการประชุม Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ในอินโดนีเซียที่ บาหลีเกิดขึ้นด้วย

Comments are closed.