home

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๙

ธันวาคม 7, 2011
สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๙

ใจความหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๙ ว่าด้วย ประชาคมอาเซียนในเวทีโลกมีดังนี้

  • ผู้นำอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาบาหลีว่าด้วยประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก (Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations-  Bali Concord III) เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทในขอบเขตที่กว้างกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น อีกทั้งยังเป็นตอกย้ำความเป็นภูมิภาคนิยมแบบเปิดที่ไม่ปิดกั้นประเทศจากภายนอกอีกด้วย
  • ตกลงสนับสนุนให้พม่าดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๕๗ หลังจากที่พม่ามีความพยายามในการปฏิรูปภายในประเทศหลายประการ รวมทั้งการปล่อยตัวนางอองซานซูจี ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญจากการกักบริเวณ การปล่อยตัวนักโทษการเมืองจำนวนหนึ่ง และการยอมให้พรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีสามารถจดทะเบียนเข้าร่วมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้
  • ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนในความหลากหลายสู่การสร้างความแข่งแกร่งให้ประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity In Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community) อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งตระหนักถึงความหลากหลายในภูมิภาค ซึ่งไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคในความเป็นเอกภาพของอาเซียน
  • จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและจัดการกับผลกระทบจากภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management-AHA)โดยศูนย์ดังกล่าวจะบริการข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและจัดการเพื่อให้การช่วยเหลือง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Comments are closed.