home

ข่าวลาว (19-25 มิถุนายน 55)

มิถุนายน 27, 2012

ลาวยอมถอย ปรับลดเป้าเศรษฐกิจโตเหลือ 8%

วิกฤตเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของลาว ได้ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้ รัฐบาลได้ขอปรับตัวเลขการเจริญเติบโตลงจาก 8.3 เหลือ 8%
ไม่เพียงแต่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเท่านั้นที่เป็นปัจจัยลบ ปีที่แล้ว ลาวประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ พืชผลเสียหาย สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบชลประทานถูกทำลายลงจำนวนมาก ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญที่ถ่วงการาขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้
อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปีงบประมาณ 2555-2556 (เริ่ม มี.ค.) ผลผลิตมวลรวมภายในจะมีมูลค่าราว 101,000 ล้านดอลลาร์ รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 10.84 ล้านกีบ หรือ 1,355 ดอลลาร์ โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของชาวนครเวียงจันทน์สูงที่สุดทะลุ 2,400 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี (แหล่งอ้างอิง : www.manager.co.th)

Leave A Response