home

บรูไนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตั้งช่องทางการสื่อสารแบบสายด่วนภายในอาเซียนครั้งแรก

กุมภาพันธ์ 14, 2014
บรูไนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตั้งช่องทางการสื่อสารแบบสายด่วนภายในอาเซียนครั้งแรก

กระทรวงกลาโหมของบรูไนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งสายด่วนภายในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคเป็นครั้งแรก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลมาจากความตั้งใจของสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนที่จะให้มีกระบวนการที่นำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในทะเลซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกนำมาหารือระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22 ในเดือนเมษายน 2556  และรัฐมนตรีกลาโหมของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ขานรับข้อเรียกร้องดังกล่าวจากสุลต่านบรูไนระหว่างการประชุมครั้งที่ 7 ในเดือนพฤษภาคม 2556 ดังนั้น ความริเริ่มดังกล่าวจึงมีขึ้นภายใต้ขอบข่ายของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM)

รายงานระบุว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันในวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 46 คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน และให้ความสำคัญกับการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ และแนวคิดเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารโดยตรงหรือสายด่วนในกระบวนการของ ADMM

ปลัดกระทรวงกลาโหมบรูไนกล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นก้าวแรกในการติดตั้งสายด่วนดังกล่าว และแสดงความเชื่อมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมาย โดยความเชื่อมั่นนี้มาจากความร่วมมือ ความเข้าใจและความสามัคคีของอาเซียนรวมทั้งความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

แหล่งที่มา  mcot.net

Leave A Response