home

ประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมประชุมหารือการพัฒนาลุ่มน้ำโขง พร้อมลงนามในปฏิญญาโฮจิมินห์

เมษายน 7, 2014
ประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมประชุมหารือการพัฒนาลุ่มน้ำโขง พร้อมลงนามในปฏิญญาโฮจิมินห์

ผู้แทนจากประเทศลุ่มน้ำโขงของอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ อันได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม  พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากอีก 2 ประเทศคือ เมียนมาร์ และจีน ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดคณะกรรมธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Summit) ครั้งที่ 2 ณ เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Declaration) เพื่อแสดงยืนยันถึงเจตนารมณ์ในการร่วมมือพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำโขง สานต่อปฏิญญาหัวหินปี 2553 แะลกำหนดเป้าหมายการทำงานในอนาคตของคณะกรรมธิการแม่น้ำโขง ให้มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขงต่าง ๆ ซึ่งกำลังเผชิญความท้าทายหลายประการ ทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความต้องการน้ำและอาหาร ไปจนถึงภูมิอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกัน ก่อนการประชุม ผู้แทนจากจีนได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศลุ่มน้ำโขงของอาเซียน โดยชี้ว่า จีนมีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขงข้ามพรมแดนอยู่จำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายนานัปการที่กำลังเกิดและอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

อนึ่ง ความร่วมมือในลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น เขื่อนไซบะยุรี ในลาว นั้น ถูกวิพากษ์วิจารณ์และโจมตีโดยนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติมาโดยตลอด ว่าเป็นโครงการที่หวังแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดกับวิถีชีวิตของผู้คนและธรรมชาติที่ดีเพียงพอ ทำให้การพัฒนาลุ่มน้ำโขง อาจต้องแลกกับการทำลายสิ่งอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกันทิ้งไป

แหล่งที่มา: mrcmekong.org และ globaltimes.cn

Leave A Response