home

อาเซียนร่วมมือสหรัฐฯ ให้ทุนนำร่องนักวิทยาศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมษายน 8, 2014
อาเซียนร่วมมือสหรัฐฯ ให้ทุนนำร่องนักวิทยาศาสตร์ พัฒนาความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาเซียนและสหรัฐฯ เปิดตัวโครงการนำร่องนักวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (the ASEAN-U.S. Science and Technology Fellows Pilot Program) โดยโครงการดังกล่าวจะให้ทุนสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์จากชาติอาเซียน 8 คน ให้เข้าไปทำงานในหน่วยงานรัฐบาลของตนใน 5 ประเทศ อันมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 คน จะได้รับปฐมนิเทศจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐ หลังการปฐมนิเทศ ทั้งหมดจะกระจายกันไปทำงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเตือนภัยและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การจัดการด้านสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรน้ำ ในหน่วยงานต่าง ๆ กัน อาทิ กระทรวงวิจัยและเทคโนโลยีของอินโดนีเซีย กระทรวงคมนาคมของเมียนมาร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของไทย ฯลฯ

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response