home

5 ชาติสมาชิกอาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ณ ประเทศพม่า

มิถุนายน 15, 2014
5 ชาติสมาชิกอาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ณ ประเทศพม่า

ชาติสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative – LMI) กับสหรัฐอเมริกา และเข้าร่วม การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Friends of the Lower Mekong – FLM) ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ และสหภาพยุโรป เข้าร่วมด้วย ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ LMI ในอีก 5 ปีข้างหน้า ว่าควรเป็นไปตามแนวทางของวิสัยทัศน์ของอาเซียนภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 และการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของประเทศอาเซียน (ASEAN Centrality) ในภูมิภาค ทั้งนี้ สหรัฐฯ ควรมีบทบาทสร้างสรรค์มากขึ้นในการลดช่องว่างทางการพัฒนาและการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการเสนอรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาทำหน้าที่เป็น Eminent and Expert Persons Group (EEPG) ในส่วนของไทยได้เสนอชื่อ ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง อดีตรองเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนการค้าไทย และ รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติสก์ และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ภารกิจแรกที่ EEPG จะดำเนินการ ได้แก่การให้ข้อแนะนำในประเด็น อาทิ แนวทางพัฒนากรอบ LMI อย่างยั่งยืน การดำเนินการให้ LMI ดำเนินงานให้สอดล้องกับโครงการในกรอบภูมิภาคอื่น การสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และความร่วมมือประเด็นที่ครอบคลุมเนื้อหาร่วมกันในหลายหัวข้อ (cross-cutting issues) เรื่องอาหาร น้ำ พลังงาน ทั้งนี้ สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นร่วม เรื่องอาหาร น้ำ และพลังงาน และจะได้หารือในที่ประชุมรัฐมนตรี LMI ในช่วงเดือนสิงหาคม ปีนี้

อนึ่ง กรอบความร่วมมือ LMI จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสหรัฐฯ และพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สาขาความร่วมมือ มี 6 สาขา ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและน้ำ สาธารณสุข การศึกษา ความเชื่อมโยง การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางพลังงาน

แหล่งที่มา: mfa.go.th

Leave A Response