home

ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีใต้ ครั้งที่ 4

กรกฎาคม 31, 2014
ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีใต้ ครั้งที่ 4

ไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 4 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามเข้าร่วมการประชุมด้วย สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ ดังนี้

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงและเกาหลีใต้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้รับรองเอกสารสำคัญ คือแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 2014-2017 ซึ่งระบุแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในสามปีข้างหน้าใน 6 สาขา ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตรและพัฒนาชนบท การจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือในเรื่องสถานการณ์ในภูมิภาค โดยทุกฝ่ายเห็นพ้องว่า แม้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้จะพัฒนาไปได้ด้วยดี แต่ในทางการเมืองยังมีประเด็น สถานการณ์การเมืองที่ยังเป็นชนวนวามขัดแย้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามามีบทบาทของประเทศมหาอำนาจ หรือประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ เช่น สถานการณ์ทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกสนับสนุนนโยบายการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาค (Trust-building Initiative) ของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะเป็นบันไดสำคัญไปสู่การเจรจาเพื่อยุติและลดความขัดแย้งกรณีต่าง ๆ ในภูมิภาคอย่างยั่งยืนในอนาคต

แหล่งที่มา: mfa.go.th

Leave A Response