home

ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่ 7

สิงหาคม 10, 2014
ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่ 7

ผู้ไทยไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative – LMI) ครั้งที่ 7 และการประชุมรัฐมนตรีมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง (Friends of the Lower Mekong – FLM) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 47 ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

การประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเน้นโครงการที่ประสบความสำเร็จสูงสุดด้านความเชื่อมโยง ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ด้านการศึกษา ด้านความเท่าเทียมกันทางเพศและด้านสาธารณสุข เรียกว่า Signature Programs อาทิ โครงการ Connect Mekong โครงการ Smart Infrastructure for the Mekong (SIM) โครงการ Connecting the Mekong through Education and Training (COMET) โครงการ Emerging Pandemic Threats Program (EPT) รวมทั้ง โครงการ Professional Communication Skills for Leaders (PCSL) ด้วย

ไทยในฐานะประเทศนำของสาขาการศึกษาได้จัดหลักสูตรฝึกทักษะผู้นำด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาทางการของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการระยะที่สาม นอกจากนี้ ไทยให้ความสำคัญด้านความเชื่อมโยง โดยจะร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการจัดการอบรมด้านการบริหารจัดการชายแดน

นอกจากนี้ มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่มีความเกี่ยวโยงกัน (cross-cutting issues) ได้แก่ ความมั่นคงทางด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน โดยได้มอบหมายให้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (Eminent and Expert Persons Group – EEPG) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้แทน EEPG ในส่วนของไทย ได้แก่ ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อดีตรองเลขาธิการอาเซียน และ รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมรัฐมนตรีมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงเป็นเวทีที่หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ ธนาคารพัฒนาเอเชีย และธนาคารโลก มาร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมกันเพื่อให้ได้ประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของการดำเนินโครงการในหลายกรอบความร่วมมือ

แหล่งที่มา: mfa.go.th

 

Leave A Response