home

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

สิงหาคม 20, 2014
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปความคืบหน้าประชาคมการเมือง ภารกิจสำเร็จแล้วร้อยละ 84

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคมที่ผ่านมา อาเซียนได้จัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานตามพิมพ์เขียนประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน พบว่า การดำเนินงานต่งา ๆ บรรุลเป้าหมายแล้วร้อยละ 84 อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเน้นย้ำว่าทุกประเทศต้องร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การบูรณาการเป็นประชาคมสำเร็จตามเป้าหมายในปลายปี 2015

นายยาน ลินน์ รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมการเมือง-ความมั่นคง แถลงว่า ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือด้านการเมือง-ความมั่นคงของอาเซียนในอนาคต ตามวิสัยทัศน์อาเซียนหลัง-2015 (Post-2015 vision) โดยเห็นว่า วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องครอบคลุมการบูรณาการในด้านต่าง ๆ ของอาเซียน เพื่อให้ประชาคมอาเซียนเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดด้วย

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response