home

งานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

พฤศจิกายน 9, 2014
งานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

งานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากศูนย์บริการวิจัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

ประเภท ผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปี
งานวิจัย กรกช อัญชลีนุกูล การศึกษาความพร้อมของสถาบันอาชีวศึกษาไทยด้านพาณิชยการ เพื่อรองรับ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัศวิน แสงพิกุล
การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อ พัฒนามาตรฐานการจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศในกลุ่มประเทศอาเซียน กรณีศึกษาประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์
ข้อดีและข้อเสียของความร่วมมือทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย: ศึกษากรณีการลดภาษีศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการค้าสินค้า 2558
จันทร์พา ทัดภูธร การศึกษาความพร้อมและการเตรียมตัวทางด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรองรับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 2556
สุเทพ พันประสิทธิ์ การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 2555
นพดล สุตันติวณิชย์กุล การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2555
พอพล อุยยานนท์ การศึกษาปัจจัยกำหนดอุปสงค์ต่อรถยนต์ในประเทศไทย 2554
พัชราภา ตันติชูเวช การศึกษารูปแบบ และลักษณะการจัดการศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่วไปของสหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชีย 2553
ผศ. สุเทพ พันประสิทธิ์,
ผศ. เลิศพร ภาระสกุล และ
วันเพ็ญ พินเผือก
กลยุทธ์การจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนไทยและกัมพูชา กรณีศึกษา : จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ 2547
นิตย์ เพ็ชร์รัตน์,
Prof. Dr.Cunyi Yu และ
Montree Rasaraks
การศึกษาระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 300 KV ระหว่างสถานีไฟฟ้าคลองแงะของประเทศไทยกับสถานีไฟฟ้าของประเทศมาเลเซีย 2547

(อัพเดทล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

Leave A Response