home

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

พฤศจิกายน 19, 2014
จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

 เนื้อหา

ความคืบหน้าโครงการ
ความคืบหน้าอาเซียน
ปฏิทินอาเซียน
สถานการณ์ชาติอาเซียน
รายงานพิเศษ ASEAN-TRF Public Forum ครั้งที่ 1: การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน
บทความคัดสรร: สู่การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่เสรียิ่งขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 และหลังจากนั้น โดย Chia Siow Yue
ASEAN Touch: สิงคโปร์ ดินแดนที่เหมาะสำหรับคนโสด โดย จุฑานันท์ จรรยาลิขิต

ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response