home

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 9 ย้ำแก้ปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี

พฤศจิกายน 21, 2014
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 9 ย้ำแก้ปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) ครั้งที่ 9 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยที่ประชุมได้หารือและทบทวนทิศทางในอนาคตและเห็นพ้องว่า EAS ควรคงความเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับผู้นำที่เปิดกว้างและครอบคลุมโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน

ประเด็นสำคัญที่ผู้นำแต่ละชาติได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันคือ กรณีทะเลจีนใต้ ซึ่งหลายประเทศย้ำการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทดินแดนโดยการเจรจาอย่างสันติ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และการใช้ความยับยั้งชั่งใจไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากขึ้น

ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมค่านิยมร่วมและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ตลอดจนหลักนิติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ และได้หารือเรื่องความร่วมมือและสิ่งท้าทายที่เป็นข้อกังวลร่วมกัน ได้แก่ ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่า ค้ามนุษย์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลก ได้แก่ สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี ปัญหาความรุนแรงจากกลุ่มก่อการร้ายในอิรักและซีเรีย และความมั่นคงทางทะเล

นอกจากนี้ ผู้นำให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมครั้งนี้ 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ปฏิญญาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า (2) แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยแนวทางในการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อภัยพิบัติ (3) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาของภูมิภาค และ (4) แถลงการณ์การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความรุนแรงและความโหดร้ายที่เพิ่มขึ้นจากการกระทำขององค์กรก่อการร้าย/หัวรุนแรงในอิรักและซีเรีย

แหล่งที่มา: mfa.go.th

Leave A Response