home

สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 ที่ประเทศเมียนมาร์

พฤศจิกายน 25, 2014
สรุปการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 ที่ประเทศเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้หัวข้อ “ก้าวย่างอย่างเป็นเอกภาพสู่ประชาคมที่รุ่งเรืองและสันติ” (Moving forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community) โดยในการประชุมครั้งนี้ นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีของเมียนมาร์ ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและชี้ว่าการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือภายในและภายนอกภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีเมียนมาร์ได้ย้ำถึงความร่วมมือของอาเซียนในระดับต่อไปใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความร่วมมือในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วม สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจระหว่างกัน เพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพ 2. ส่งเสริมให้อาเซียนมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในระดับภูมิภาคและในระดับโลก 3. ความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความยากจน ลดช่องว่างการพัฒนา และ 4. ส่งเสริมให้อาเซียนปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อให้อาเซียนสามารถร่วมมือกับประเทศภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะการเผชิญหน้าต่อความท้าทายของโลก เช่น ภัยพิบัติ ภัยคุกคาม การก่อการร้าย โรคระบาด วิกฤตอาหารและพลังงาน เป็นต้น

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ทบทวนความคืบหน้าการดำเนินงานก่อตั้งประชาคมอาเซียน โดยนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ได้สรุปภาพรวมว่า ในปัจจุบัน การดำเนินเพื่อก่อตั้งประชาคมอาเซียนในเสาหลักต่าง ๆ ในลุล่วงไปแล้วกว่าร้อยละ 88 ขณะที่ผู้นำแต่ละชาติได้ยืนยันที่จะร่วมมือกันส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนในชาติตนเอง ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ลงนามใน แผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน (ASEAN Communication Master Plan) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบโครงการดำเนินงานด้านการสื่อสารเกี่ยวกับโครงสร้าง ลักษณะ และวิสัยทัศน์ของอาเซียนและประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน เยาวชน ประชาชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้รับรู้

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนหลังปี 2015 โดยผู้นำแต่ละประเทศได้ร่วมลงนามใน ปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยวิสัยทัศน์อาเซียนหลัง 2015 (the Nay Pyi Taw Declaration for the ASEAN Community’s Post-2015 Vision) อันเป็นเอกสารสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นแม่บทในการกำหนดวิสัยทัศน์และการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน ทั้งในเสาหลักการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม หลังปี 2015 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้ร่วมลงนามใน ปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและการทบทวนองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน (Declaration on the Strengthening of the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs) อันมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ทบทวนความคืบหน้าของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยประเด็นที่ได้รับการจับตามากที่สุดคือ การแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ ซึ่งชาติอาเซียนเห็นตรงกันว่า ควรเร่งความร่วมมือกับจีนในการร่างหลักปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (CoC) ให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค

ความคืบหน้าสำคัญอีกประการหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ คือการลงนามในแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศประจำปี 2014 (the ASEAN Joint Statement on Climate Change 2014) ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนเองอีกด้วย

แหล่งที่มา: asean.org thaigov.go.th และ bangkokbiznews.com

Leave A Response