home

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2557

มกราคม 15, 2015
บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2557

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจาก
วารสารภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
 2552-2557

Volume

Articles

Author

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยอาณานิคม : มองผ่านการผลิตและบริโภคกาแฟ

โดม ไกรปกรณ์

การศึกษาเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยกรุงเทพฯ ที่พูดโดยคนไทยและคนอินเดีย : กรณีศึกษาปัจจัยเพศ

กันตินันท์ เพียสุพรรณ

ภาพสะท้อนผ่านเพลงขับสายแปง : กรณีศึกษาบ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม

พิเชฐ สีตะพงศ์

ปีที่ 33  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557

สถานภาพงานวิจัยภาษาและวรรณกรรมพม่าในประเทศไทย

อัมพิการัตนพิทักษ์

บทวิจารณ์หนังสือ ลาวหลง

วริษา กมลนาวิน

รายงานการประชุม – การประชุมนานาชาติลาวศึกษาครั้งที่ 4 The Fourth International Conference on Lao Studies (4th ICLS) ณ University of Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 19-21 เมษายน 2556

สมทรง บุรุษพัฒน์

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556

วรรณยุกต์ในภาษาลาวหลวงพระบาง

วริษา กมลนาวิน

รายงานการประชุม – การประชุมประจำปี ของสมาคมภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 23
29 – 31 พฤษภาคม 2556

จักรภพ เอี่ยมดะนุช

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556

การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติเวียดนามในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วัชรี ศรีคำ

ปีที่31 ฉบับที่2 พ.ศ. 2555

The Mon language: Recipient and donor between Burmese and Thai

Mathias Jenny

Conference Report –
The 22nd Annual Conference of Southeast Asian
Linguistics Society (SEALS)
30th May – 2nd June 2012

PattamaPatpong

ปีที่30 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2554

การศึกษาข้ามแดนไทย-กัมพูชา: ภาระ หรือ โอกาส

สุนิดา ศิวปฐมชัย

ปีที่29 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

รายงานการประชุม – The Third International Conference on Lao Studies

สมทรง บุรุษพัฒน์

ปีที่29 ฉบับที่1 พ.ศ. 2553

Lexical borrowing between Austronesian and Tai-Kadai language families: Focus on Malay and Thai languages

Umaiyah Haji Umar

การพัฒนาระบบเขียนภาษามลายู
ปาตานีด้วยอักษรยาวี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

กามารุดดีน อิสายะ จารุวัจน์ สองเมือง อับดุลการีม สาเม็ง และฮาเร๊ะเจ๊ะโด

การวิเคราะห์อรรถลักษณ์เชิงเปรียบเทียบคำเรียกญาติในภาษาลาว กึมหมุ และมลายู

จำปาทอง โพธิ์จันธิราช

ปีที่ 28 ฉบับที่2 พ.ศ. 2552

An analysis of textual meaning in some selected Burmese religious tales

AmpikaRattanapitak

(อัพเดตล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2558)

Leave A Response