home

TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

มิถุนายน 18, 2015
TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”

การประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4
เรื่อง “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV”
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สกว. อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา โครงการ “จับตาอาเซียน” ร่วมกับ สกว. ได้จัดการประชุม TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเศรษฐกิจประเทศ CLMV” เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอข้อเสนอชุดโครงการวิจัย “ASEAN Country Focus: CLMV Economies” ให้ผู้เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยดังกล่าว

ชุดโครงการวิจัยนี้ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ โดยคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 ท่าน ได้แก่ 1. อ.ดร. เณศรา สุขพานิช วิจัยเศรษฐกิจลาว 2. ผศ.ดร. กิริยา กุลกลการ วิจัยเศรษฐกิจกัมพูชา 3. อ.ดร. อนิณ  อรุณเรืองสวัสดิ์ วิจัยเศรษฐกิจเมียนมาร์ และ 4. อ.ดร. ชญานี  ชวะโนทย์ วิจัยเศรษฐกิจเวียดนาม

การประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแสดงความคิดเห็น 2 ท่าน ได้แก่ ดร. มาลัย กรแก้วสมนึก กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ ผศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ฯลฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยต่อไป

Leave A Response