home

งานเขียนเกี่ยวกับอาเซียนจากสถาบันพระปกเกล้า

มิถุนายน 22, 2015
งานเขียนเกี่ยวกับอาเซียนจากสถาบันพระปกเกล้า

งานเขียนเกี่ยวกับอาเซียนจากสถาบันพระปกเกล้า

ประเภท ผู้เขียน ชื่อเรื่อง ปี
หนังสือ สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน 2558
ฑภิพร สุพร ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯในทศวรรษที่สูญหาย (1991-2001): การฟื้นพลังของพันธมิตรฯ 2558
สุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมฯ : นโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า 2558
ณัฐธิดา บุญธรรม ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2557
รองศาสตราจารย์
วุฒิสาร ตันไชย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับและ รุก อย่างไร กับประชาคมอาเซียน 2556
พินสุดา วงศ์อนันต์ ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: ราชอาณาจักรกัมพูชา 2556
นิชานท์สิงหพุทธางกูร ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: เนอการาบรูไนดารุสสลาม 2556
นรุตม์ เจริญศรี ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2556
ศุทธิกานต์ มีจั่น ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2556
ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สหพันธรัฐมาเลเซีย
2556
ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2556
ศุภกิจ แดงขาว และ
เอกวีร์ มีสุข
ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐ สิงคโปร์
2556
ผณิตา ไชยศร ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน:
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
2556
คณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า
รายงานการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ AEC 2558 2555
ศาสตราจารย์
ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
ประชาคมอาเซียนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 2555

(อัพเดทล่าสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2559)

One Comment

Leave A Response