home

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547-2557

กรกฎาคม 16, 2015
บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547-2557

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจาก
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(พ.ศ.2547-2557)

Volume

Articles

Author

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
กันยายน – ธันวาคม 2557

คำสันสกฤตในภาษาอินโดนีเซียกับในภาษาไทย : ความต่างในความเหมือน

ศิริพร มณีชูเกตุ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
เมษายน – สิงหาคม 2556

การศึกษาวิเคราะห์บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาเขมร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของพระราชอาณาจักรกัมพูชา

ชาญชัย คงเพียรธรรม

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2555

สำนวนไทยและสำนวนเวียดนาม: การศึกษาเปรียบเทียบ

Nguyen Thi Dung

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม 2554

การวิเคราะห์ลักษณะนิทานพื้นบ้านเวียดนามตามกฎของตัวละคร 2 ตัว ในฉากหนึ่งของ เอกเซล โอลริค

Miss Thi Hang Truong

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
มกราคม – เมษายน 2553

ภาพยนตร์สงครามเวียดนามและสังคมอเมริกัน

อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
กันยายน – ธันวาคม 2552

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์): วาทกรรม ความหมายและอัตลักษณ์

มาโนช ดินลานสกูล

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม – เมษายน 2552

วิเคราะห์คำศัพท์เขมรจากพจนานุกรมเขมร ฉบับพุทธศาสนบัณฑิต พ.ศ.2512 ที่ใช้ตรงกันกับคำศัพท์ไทย

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม – สิงหาคม 2549

ดัชนีปริจเฉทในบทสนทนาแบบกันเองตามแนวระนาบโครงสร้างผลัด: การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาพม่าถิ่นย่างกุ้ง

มณทิรา ตาเมือง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
มกราคม – เมษายน 2549

วิเคราะห์การใช้ภาษาภาพพจน์ ใน มหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ์ทศพร) ฉบับภาษาเขมร

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2547

การวิเคราะห์เปรียบต่างระบบเสียงภาษาไทยกับภาษาอินโดนีเซีย

ศิริพร มณีชูเกตุ

 (อัพเดทเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558)

Leave A Response