home

5 ชาติลุ่มน้ำโขงหารือญี่ปุ่น ลงนามยุทธศาสตร์พัฒนาลุ่มน้ำโขงฉบับใหม่

กรกฎาคม 19, 2015
5 ชาติลุ่มน้ำโขงหารือญี่ปุ่น ลงนามยุทธศาสตร์พัฒนาลุ่มน้ำโขงฉบับใหม่

ผู้นำจาก 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ร่วมหารือกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในการประชุมสุดยอดแม่โขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ผู้นำญี่ปุ่นได้เสนอเงินกู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเป็นมูลค่า 6.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมลงนามในยุทธศาสตร์ความร่วมมือฉบับใหม่ “New Tokyo Strategy 2015 for Mekong-Japan Cooperation” ซึ่งเป็นหมุดหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำโขงให้กลายเป็น “ศูนย์กลางการพัฒนาของโลก”

อนึ่ง แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาพร้อมกับความช่วยเหลือของญี่ปุ่นในการพัฒนา “โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ” (quality infrastructure) โดยมีเสาหลัก 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องไม่ได้ (Soft infrastructure) การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการประสานโครงข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน (coordination of frameworks)

แหล่งที่มา: asia.nikkei.com และ thediplomat.com

One Comment

Leave A Response