home

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อียูหารือทิศทางความร่วมมือในอนาคต

กรกฎาคม 26, 2015
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อียูหารือทิศทางความร่วมมือในอนาคต

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหภาพยุโรป (อียู) ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ที่ประชุมได้ทบทวนความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน (Enhanced Partnership) พร้อมหารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ประเด็นหลักของการประชุมเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย อาทิ ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน การค้าและการลงทุน ฯลฯ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือวาระพิเศษเกี่ยวกับการรับมือการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่ชาติอาเซียนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response