home

TRF-ASEAN Public Forum ครั้งที่ 3 “Managing Low-Skilled Labor Migration in the ASEAN Community”

ธันวาคม 22, 2015
TRF-ASEAN Public Forum ครั้งที่ 3 “Managing Low-Skilled Labor Migration in the ASEAN Community”

โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมสัมมนานานาชาติเนื่องในวันผู้อพยพสากล (International Migrants Day) ประจำปี 2558 ภายใต้ธีม New Paradigms for a Changing Migration Landscape โดยจัดการประชุมเป็นเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

การประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม เป็นการประชุมนานาชาติ TRF-ASEAN International Public Forum 2015 ในหัวข้อ “Managing Low-Skilled Labor Migration in the ASEAN Community” โดยได้เชิญนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานข้ามชาติจากชาติสมาชิกอาเซียน ทั้งประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ มาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และความท้าทาย ตลอดจนการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติทักษะต่ำ พร้อมปิดท้ายงานในวันแรกด้วยการสัมมนาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งทักษะต่ำและทักษะสูงในประชาคมอาเซียน โดยผู้แทนจากองค์กรต่างๆ อาทิ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

ขณะที่วันที่ 18 ธันวาคม เป็นการประชุมนานาชาติในหัวข้อ “Human Trafficking and Refugees: Challenges and Possible Policy Solutions”  ซึ่งเป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนในประเด็นว่าด้วยการค้ามนุษย์และผู้ลี้ภัยที่ปัจจุบันกลายเป็นปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงสำคัญในระดับโลก การสัมมนาได้รับเกียรติจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติทั้งสองวันมุ่งหวังให้สังคมไทยตระหนักถึงสถานการณ์  สภาพปัญหา และความท้าทายในมิติต่างๆ เกี่ยวกับด้านแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และผู้ลี้ภัยทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ขณะเดียวกัน ก็คาดหวังว่างานสัมมนาครั้งนี้จะเป็นเวทีในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งการเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการและแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวให้กับผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ต่อไป

Leave A Response