home

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2558

มกราคม 9, 2016
บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2558

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจาก
วารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556-2558

Volume

Articles

Authors

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

มีนาคม–สิงหาคม 2558

The Civil Service Development of the Ministry of Home Affairs of Lao People’s Democratic Republic

Panyasack Sengonkeo, AlongkornAkkasaeng and
Wasan Lueangprapat

การบริหารจัดการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเมืองศรีสัตนาค นครหลวงเวียงจันทน์

Kaysone Volapheth
อลงกรณ์ อรรคแสง
และวสันต์ เหลืองประภัสร์

Public Finance in the ASEAN: Trend and Patterns

Jocelyn C. Cuaresma

Decentralized Local Governance in Asian Region: Good Practices of Mandaluyong City, Philippines

Rose Gay E. Gonzales- Castaneda

Anti-Corruption and Governance Challenges in Southeast ASIA: Toward the ASEAN Political-Security Community Agenda

Mohammad Nuh and Nopparathapol Sriboonark

ASEAN, Food Security, and Land Rights: Enlarging a Democratic Space for Public Services in the ASEAN

Maria Faina L. Diola

Compliance with, and Effective Implementation of Multilateral Environmental Agreements: Looking Back at the Transboundary Haze Pollution Problem in the ASEAN Region

Ebinezer R. Florano

Local Heritage Networking for ASEAN Connectivity

Salvacion Manuel-Arlante

Financing Universal Healthcare and the ASEAN: Focus on the Philippine Sin Tax Law

Abigail A. Modino

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
กันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558

Understanding Public Sphere and Attitudes towards Public Services: Perceptions from Selected Rural Philippine and Thai Residents

Maria Faina L. Diola and

Sida Sonsri

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
กันยายน 2556-กุมภาพันธ์ 2557

Preventing Prospective Trade Issues in ASEAN by Instigating International Cooperation on Competition Policies and Law

Nisit Intamano and
Charles R. Irish

Agenda Setting on Mobile Roaming Rate Control to Promote ASEAN Integration

Chatchai Mangkornsangkaew and Chokchai Suttawet

Disaster Communication and Information Management of the Philippine National Disaster Risk Reduction and Management Council: A Research Proposal

Julian Leonard S. Chuidian and Maria Faina L. Diola

Assessments of land use/ land cover change and soil erosion:
A case study of Kalaw Chaung sub-watershed of Inle Lake, Myanmar

Nan Win Zaw and
Apisom Intralawan

การพัฒนาตัวแบบด้านโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมไทยสู่อาเซียน

ปฐมบุตร แก้วสมนึก และ
โชคชัย สุทธาเวศ

การจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อระนุช โกศล และ โชคชัย สุทธาเวศ

ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของรัฐบาลทหารพม่าและคะฉิ่น: ผลลัพธ์ของนโยบายการสร้างความเป็นพม่าและการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน

ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และ
พวงทอง ภวคัรพันธ์

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: การสร้างกำแพงหรือสะพานของการค้ามนุษย์

เมขลา วุฒิวงศ์ และสีดา สอนศรี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
มีนาคม-สิงหาคม 2557

การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ศึกษาในมิติสังคมและวัฒนธรรม ประเด็นการพัฒนามนุษย์

อภิญญา ดิสสะมาน,
ธฤษนุ รอดรักษา,
สุดารัตน์ โยธาบริบาล, กุลธิดา สิงห์สี และ ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย

The Roles of Agencies Involved in Allowing Philippine Skilled Laborers to Work in Thailand

Gamolporn Sonsri

Philippine Response to CURB Human Trafficking of Migrant   Workers

Lizan E. Perante-Calina

อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม

สามารถ ทองเฝือ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
กันยายน 2555-กุมภาพันธ์ 2556

Governance and Capacity Building of Handling the Flood Issue in Bojonegoro Municipality, Indonesia

Mochamad Chazienul Ulum and Bussabong Chaijaroenwatana

Decentralization at Commune/Sangkat Level in Cambodia

Rong Chhorng

Consumption of Tourism in the World Heritage Sites of Watphou Champasak Province, Lao PDR

Saengchanh Khoun-aphay and Chusak Wittayapak

Improving the Current Policies of the Marine Aquarium Trade in the Philippines

Rico Duco Jr. and
Benjamin Vallejo Jr.

Mapping and Modeling Forest and Land Fire Potential in Peninsular Malaysia

Mohd Dini Hairi Suliman and Mastura Mahmud

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
มีนาคม-สิงหาคม 2556

The Effects of Ethnic Tourism on Yao Community in Sapa District, Lao Cai Province, Vietnam

Dinh Thu Thuy and
Yos Santasombat

The Provision of Angkot and Tuk-Tuk as a Form of Public Service to Community: a Comparative Study between South Tangerang City, Banten, Indonesia and Hat Yai City Municipality, Songkhla, Thailand

Meita Triana Indah Puri,
Wichai Kanchanasuvarna,
Kamol Songwathana and
Andy Fefta Wijaya

การส่งออกแรงงานเวียดนาม

ธัญญาทิพย์ ศรีพนา

(อัพเดทล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2558)

Leave A Response