home

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารมนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554-2558

มกราคม 9, 2016
บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารมนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554-2558

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจาก
วารสารมนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554-2558

Volume

Articles

Authors

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2558)

รูปแบบการนำเข้าแรงงานข้ามชาติสามสัญชาติต่อการเข้าถึงหลักประกันสังคมของประเทศไทย

ทรงพันธ์ ตันตระกูล

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2557)

การวางแผนจัดการการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืนเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มนํ้าเวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
สุชาครีย์ ศรีรัตน์

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2556)

ไทใหญ่กับการสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านเพลงไทใหญ่

มนวัธน์ พรหมรัตน์

วรรณสารอาเซียน: สายสัมพันธ์และสตรีวิถี รวมบทศึกษาวรรณกรรมอาเซียน10 ชาติ

ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์

 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2556)

THE CONFLICT BETWEEN MANAGEMENT IN REGARDS TO THE NATURAL RESOURCES OF THE SALWEEN RIVER BASIN COMMUNITIES

Yuphin Buakhom

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2555)

การขยายอำนาจของราชอาณาจักรล้านช้างและกลไกการควบคุมชนพื้นเมือง ในเมืองอัดตะปือ ราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว)
ในพุทธศตวรรษที่ 22

พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2554)

การศึกษาเมืองมรดกโลก:
กรณีเมืองฮอยอัน

เหรียญ หล่อวิมงคล

(อัพเดทล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2558)

Leave A Response