home

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์

มีนาคม 5, 2016
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting) ณ เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ อาทิ การดำเนินการตามแผนงานประชาคมอาเซียน 2568 พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค และสถานะการจัดทำเอกสารสำคัญของอาเซียน เป็นต้น

ที่ประชุมย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2568 (APSC Blueprint 2025) และการทำงานของคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และคณะมนตรีประสานงานอาเซียนในประเด็นคาบเกี่ยวที่สำคัญ โดยไทยเสนอตัวเป็นประเทศผู้ประสานงานหลัก (shepherd) ในประเด็นการบริหารจัดการชายแดนและความเชื่อมโยง

ที่ประชุมแสดงข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) และเร่งจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในระดับต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มประเทศนอกภูมิภาค นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนยังรายงานความคืบหน้าการประเมินคำขอรับสถานะหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการของ 5 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีเหนือ อียิปต์ มองโกเลีย และเอกวาดอร์ พร้อมรับทราบความคืบหน้าการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์-เลสเต โดยมีข้อเสนอให้จัดทำแผนงาน (roadmap) สำหรับการรับติมอร์ฯ เข้าเป็นสมาชิกด้วย

แหล่งที่มา: mfa.go.th

Leave A Response