home

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก (ACWC) ครั้งที่ 12

มีนาคม 12, 2016
อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก (ACWC) ครั้งที่ 12

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children-ACWC) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย

ที่ประชุมได้ทบทวนสถานะของโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนงานของ ACWC ปี 2555-2559 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเอกสารภายใต้โครงการของ ACWC จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างรายงานความก้าวหน้าว่าด้วยสิทธิสตรี, การเพิ่มอำนาจและความเสมอภาคทางเพศ โดยฟิลิปปินส์ (2) ร่างการทบทวนด้านกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติภายในชาติสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวกับการจำแนกและการปฏิบัติต่อเหยื่อการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก โดยลาว (3)  โครงร่างการศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเด็ก โดยอินโดนีเซีย และ (4) ร่างรายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานบัน ACWC โดยฟิลิปปินส์

ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับการเปิดตัวเครือข่ายหน่วยบริการทางสังคม (Network of Social Service Agencies) ผ่านการจัดตั้งเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์ของอาเซียนและของ ACWC สำหรับเป็นฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการพัฒนาแผนงานในระยะ 5 ปีระหว่าง 2559-2563

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังดำเนินการให้มีการพูดคุยเจรจากับผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติ นางมาร์ธา เปส (Marta Pais) ในเรื่องความรุนแรงต่อเด็กเพื่อหารือถึงความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของภูมิภาคอาเซียนในปฏิบัติการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก  รวมทั้งยังดำเนินการให้มีการหารือกับผู้หญิงในสหประชาชาติและองค์กรยูนิเซฟเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วย

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response