home

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารชุมทางอินโดจีน 2555-2559

เมษายน 19, 2016
บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจากวารสารชุมทางอินโดจีน 2555-2559

บทความวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนจาก
วารสารชุมทางอินโดจีน 2555-2559

Volume

Articles

Authors

ปีที่ 5 ฉบับที่ 8

มกราคม-มิถุนายน 2559

ประชาธิปไตยแบบเจ้าพ่อท้องถิ่นในฟิลิปปินส์

เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน เขียน/ อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู แปล

ประวัติศาสตร์สังเขปภาพยนตร์ฟิลิปปินส์

ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

“อันหาที่เปรียบมิได้”: เรื่องเล่าว่าด้วยฮวน ลูน่า จิตรกรฟิลิปิโนในคริสต์ศตวรรษที่ 19

กษมาพร แสงสุระธรรม

ประวัติศาสตร์จากมุมมองของประชาชนฟิลิปีโน: การเขียน(ใหม่)ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ของเตโอโดโร อากอนซิลโล

ชนิดา เผือกสม

บทเรียนพลเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้สิงคโปร์ (S’pore Discovery Centre)

   ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

(คืน)ความสุขแก่ปวงประชามลายู: ทุนนิยมและการเมืองชาติพันธุ์ในมาเลเซียในงานของโกเมสกับโจโม

ตฤณ ไอยะรา

การเปลี่ยนผ่านของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียภายใต้การนำของไอดิต, 1951-1955

ตวงทิพย์ พรมเขต

การสมยอมและแข็งขืน: บริบทโลกาภิวัตน์ในศิลปะร่วมสมัยอินโดจีนและไทย

  ถนอม ชาภักดี

“ทำได้มากกว่าหน้าที่ในครัวเรือน”: ปัญญาชนหญิงมาเลย์-มินังกาบาวกับอาณานิคมและการปฏิรูปอิสลาม

ทวีลักษณ์ พลราชม

บทสวดมหาการุณกับการปฏิวัติฟิลิปปินส์: ประวัติศาสตร์จากมุมมองของคนชั้นล่างของเรย์ อิเลโต้

ทวีศักดิ์ เผือกสม

อองฮกฮัม: ความเป็นจีน-ชวาอินโดนีเซียและประวัติศาสตร์สังคมอินโดนีเซีย

ทิวาพร จันทร์แก้ว และ
อุมาพร พิชัยรักษ์

หุมพัน รัดตะนะวง: การรื้อฟื้นวัฒนธรรมแห่งชาติและชาตินิยมทางวัฒนธรรมในลาว

ธีรยุทธ บัวจันทร์ และ
ปิยวรรณ จันทรศรี

ซาร์โตโน การ์โตดิร์โจ: การเขียนประวัติศาสตร์แบบยึดอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางหลังยุคอาณานิคมและประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย

นพปฏล กิจไพบูลทวี

นักบุญกับคนบาปและศีลธรรมบนท้องถนน: ชีวิตคนไร้บ้านในมะนิลา

บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ตำนานของซัยเยด ฮุสเซน อาตัสกับมายาคติความเกียจคร้านของชาวมลายู

พุทธพล มงคลวรวรรณ
และ ทรรศนะ นวลสมศรี

คุณวรรณ โมฮาหมัด: เสียงประชาธิปไตยและบทสนทนานอกกรอบในอินโดนีเซีย

เพ็ญศรี พานิช

ประวัติศาสตร์ปฏิฐานนิยมของตันทุนกับการบ่มเพาะ “วิธีคิดแบบประชาธิปไตย” ของพม่า

ภมรี สุรเกียรติ

“ปฏิรูป(ที่ดิน)เพื่อมวลชน?” เจื่องจิงกับการพลิกโฉมศักดินาและการรื้อสร้างพื้นที่ใหม่ในเวียดนาม

มรกตวงศ์ ภูมิพลับ

จากเศษซากของพหุสังคมสู่รัฐล้มเหลว: พัฒนาการทางสังคม-เศรษฐกิจของพม่าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1948-88)

ลลิตา หาญวงษ์

มะยุรี เหง้าสีวัทน์: การนิยามความเป็นลาวในประชาคมโลก

วศิน ปัญญาวุธตระกูล

อัมเบ็ธ โอคัมโป: นักประวัติศาสตร์-หนังสือพิมพ์ผู้ลิขิตประวัติศาสตร์ชาติฟิลิปปินส์

สิริฉัตร รักการ

เนีย ดินาตา: เพศสภาพและเพศวิถีในภาพยนตร์อินโดนีเซีย

อัจจิมา แสงรัตน์

เหวียนวันจิ๋ง: ผู้เชื่อมวัฒนธรรมชายขอบเข้ากับความเป็นสมัยใหม่ภายใต้ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม

อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

“นักเรียนฟิลิปปินส์” ในทัศนะวิจารณ์ของชนชั้นนำไทยต่อนักเรียนนอกก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา

 อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู

หลักศีลธรรมทางศาสนา กฎหมายว่าด้วยจุดเริ่มต้นความเป็นมนุษย์ และการคุ้มครองสภาพความเป็นมนุษย์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์

เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6

มกราคม-มิถุนายน 2558

การสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาธิปไตย: กรณีเปรียบเทียบอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์

ธานี  สุขเกษม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 5

กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

เป็นคนใหม่ ไทแท้: การใช้อดีตและวัฒนธรรมในฐานะกลยุทธ์ทางสารัตถะชาติพันธุ์ของไทขาว, เหตุเกิด ณ พื้นที่สูงในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศเวียดนาม

อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสิงคโปร์กับไต้หวันภายใต้หลักการจีนเดียว

สิทธิพล เครือรัฐติกาล และ
วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

มกราคม-มิถุนายน 2557

ประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียและนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของปราโมทยา อนันตา ตูร์

ทิวาพร จันทร์แก้ว

บทนำเสนอชุดโครงการวิจัยเรื่อง ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน:เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

ทวีศักดิ์ เผือกสม

“อาณานิคมที่รัก”: จักรวรรดินิยมอเมริกาและการเขียนประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์

สิริฉัตร รักการ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

มกราคม-มิถุนายน 2556

สร้างชาติด้วยปากกา: การนิพนธ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียยุคหลังอาณานิคม

  นพปฏล กิจไพบูลทวี

ทำเนียบวีรบุรุษแห่งชาติ: ประวัติศาสตร์การสร้างวีรบุรุษของอินโดนีเซีย

อุมาพร พิชัยรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน:กรณีชุมชนบันเตียฉมาร์ในกัมพูชา

    บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

ไทยในโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สุเนตร ชุตินธรานนท์

เพื่อนบ้านศึกษา: อาณาบริเวณศึกษาแบบใหม่

    ยุกติ มุกดาวิจิตร

พลวัตทางสังคมของครอบครัวช่างฝีมือในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง: กรณีศึกษากลุ่มช่างทำเครื่องเงิน

วศิน ปัญญาวุธตระกูล

สังเขปประวัติวรรณคดีอินโดนีเซียร่วมสมัย

อัจจิมา แสงรัตน์

เมื่อพรมแดนทางเศรษฐกิจและรัฐเปลี่ยนไป:  พัฒนาการนโยบายเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน  ตอนที่ 1: รัฐในฐานะผู้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ตฤณ ไอยรา

(อัพเดทล่าสุดวันที่ 19 เมษายน 2559)

Leave A Response