home

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิงหาคม 3, 2016
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมออกแถลงการณ์ฉลองครบรอบ 40 ปี สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมืออาเซียน (TAC)

การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือเกี่ยวกับแนวทางการนำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2568 (ASEAN Community Vision 2025) และพิมพ์เขียวประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ของทั้ง 3 เสาหลักไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2568 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2573 (2030 Agenda for Sustainable Development) ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเคลื่อนไหวอื่นๆ อาทิ การรับมือกับภัยคุกคามแบบไม่ดั้งเดิม สถานการณ์ในตะวันออกกลาง สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ

ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการยกระดับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจานอกภูมิภาค โดยในการประชุมร่วมกับผู้แทนจากสหรัฐฯ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้เน้นย้ำความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองฝ่าย และหารือเกี่ยวกับการเตรียมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ครบรอบ 40 ปี ในปี 2560

ขณะที่การประชุมร่วมกับจีน ที่ประชุมสามารถออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DoC) ซึ่งระบุถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์แต่อย่างใด

ภายหลังการหารือกับอาเซียน นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน กล่าวแสดงความยินดีกันผลการประชุม โดยเฉพาะการที่อาเซียนไม่แสดงจุดยืนใดๆ เกี่ยวกับคำพิพากษาของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จีนและอาเซียนเข้าใจตรงกันถึงแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งทะเลจีนใต้

แหล่งที่มา: asean.org และ elevenmyanmar.com

Leave A Response