home

อาเซียนมุ่งสนับสนุนศักยภาพเด็กและเยาวชน

สิงหาคม 30, 2016
อาเซียนมุ่งสนับสนุนศักยภาพเด็กและเยาวชน

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน พร้อมรับรองแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนในการกำหนดทิศทางของเยาวชนอาเซียนในระยะ 5 ปี (2559–2563)

เมื่อวันที่ 25–26 สิงหาคมที่ผ่านมา อาเซียนร่วมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน (ASEAN Senior Officials Meeting on Youth: SOMY VIII) และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน+3 ที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน (SOMY+3) ครั้งที่ 7 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

ที่ประชุม SOMY VIII ได้รับรองแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนในการกำหนดทิศทางของเยาวชนอาเซียนในระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2559 – 2563 โดยแผนงานนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 5 ประการแรก ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการเยาวชน (2) การจ้างงานเยาวชน (3) เยาวชนตระหนักรู้ (4) อาสาสมัครและผู้นำเยาวชน และ (5) เยาวชนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยแผนงานนี้จะถูกส่งไปยังที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชนในช่วงกันยายนนี้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม SOMY มีแนวทางส่งเสริมดัชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Development Index: YDI) โดย ASEAN YDI จะถูกใช้เป็นแผนงานนำร่องในการกำหนดนโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอาเซียน โดยมิใช่เพียงแผนงานที่จัดการกันเองในอาเซียนเท่านั้น แต่ยังมีลักษณะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ในระดับสากล

สำหรับการประชุม SOMY+3 ผู้แทนจากญี่ปุ่นและจีนมุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนของแต่ละประเทศ ผ่านความร่วมมือในการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการเรือเยาวชนอาเซียน–ญี่ปุ่น และการประชุมจีน–อาเซียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการเยาวชน เป็นต้น

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response