home

การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 14 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

กันยายน 27, 2016
การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 14 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ชาติสมาชิกร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Committee : RCEP-TNC) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 14-19 สิงหาคม 2559 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ต่อเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ณ สปป. ลาว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา

การเจรจานี้ ทุกประเทศได้ให้ความสำคัญกับผลการประชุมรัฐมนตรี RCEP ครั้งล่าสุด โดยคณะกรรมการเจรจาการค้าได้ร่วมกันหารือตามแนวทางที่รัฐมนตรี RCEPได้ให้ไว้ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลัก คือ การเปิดตลาดสินค้า การเปิดตลาดบริการ และการลงทุน

อย่างไรก็ตาม สมาชิกได้เล็งเห็นถึงความเร่งด่วนในการสรุปผลการเจรจาในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่เนื่องจากสมาชิกยังมีท่าทีที่แตกต่างกันมาก ดังนั้น จึงต้องเร่งใช้ความพยายามในการหาทางออกที่ยืดหยุ่น และเหมาะสมให้กับความแตกต่างของแต่ละประเทศ

สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ผู้นำสมาชิก RCEP 16 ประเทศ จะร่วมประกาศรับทราบความคืบหน้าการเจรจา และขอให้เพิ่มความพยายามในการเจรจาอย่างร่วมมือกันเพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจา RCEP โดยเร็ว

สำหรับ การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP มีกำหนดการประชุมครั้งที่ 15 ในเดือนตุลาคม 2559 ณ มหานครเทียนจิน ประเทศจีน และครั้งที่ 16 ในเดือนธันวาคม 2559 ณ เมืองตังเกรัง ประเทศอินโดนีเซีย

แหล่งที่มา: dtn.go.th

Leave A Response