home

SSC ASEAN Focus Vol.1/60 กระแส Islamophobia ในบริบทของโลกปัจจุบัน

ตุลาคม 9, 2016
SSC ASEAN Focus Vol.1/60 กระแส Islamophobia ในบริบทของโลกปัจจุบัน

SSC ASEAN Focus Vol.1/60 กระแส Islamophobia ในบริบทของโลกปัจจุบัน

จากเหตุการณ์ 9/11 ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐฯ ในปี 2544 เหตุการณ์ระเบิดรถไฟที่สเปนและอังกฤษในปี 2547 และ 2548 รวมทั้งเหตุการณ์การบุกยิงชาร์ลี เอ็บดด ที่ฝรั่งเศสในปีที่ผ่านมา และอีกหลายๆ เหตุการณ์การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วยุโรปและอเมริกา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดอาวุธต่างศาสนาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม ทำให้เกิดกระแส “Islamophobia” หรือความหวาดวิตกต่อศาสนาอิสลามขึ้นอีกครั้ง จนกลายเป็นกระแสสำคัญในบริบทของโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อความมั่นคง ดั้งนั้นการเข้าใจปัญหาและการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

เอกสารจัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response