home

ผลการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสมัยพิเศษ ครั้งที่ 2

พฤศจิกายน 17, 2016
ผลการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสมัยพิเศษ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจากชาติอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 (2nd Intersessional Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) Ministerial Meeting) ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีของทั้ง 16 ประเทศ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเร่งสรุปผลการเจรจาประเด็นการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะขับเคลื่อน RCEP ให้คืบหน้าและสามารถสรุปผลได้โดยเร็ว โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการเจรจาของคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (RCEP-TNC) ซึ่งมีการเจรจามาแล้ว 15 ครั้ง

ที่ประชุมยังเน้นหารือระดับการเปิดตลาดการค้าสินค้า การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน หลายประเทศได้เสนอท่าทียืดหยุ่นและพร้อมจะเปิดเสรีสินค้าในระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น จีน และอินเดีย ได้ระบุเป้าหมายการเปิดเสรีสินค้าที่ชัดเจน รวมถึงระยะเวลาการลด/เลิกภาษี ซึ่งสมาชิกอื่นๆจะต้องนำกลับไปพิจารณา นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้แนวทางการกำหนดวิธีการและกรอบการให้ความยืดหยุ่นหรือแต้มต่อในการลดภาษีสำหรับสินค้าอ่อนไหวของสมาชิก ซึ่งคณะเจรจาระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจะนำไปหารือกันต่อไป

สำหรับการค้าบริการเริ่มมีสัญญาณที่ดีมากขึ้น โดยที่ประชุมได้ตกลงให้เริ่มเจรจาเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาหลังจากที่ใช้เวลาในการผลักดันกันมานาน ในขณะที่สมาชิกทุกประเทศเห็นพ้องถึงความสำคัญของการลงทุนและผลักดันให้กฎเกณฑ์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยให้คำนึงความอ่อนไหวของแต่ละประเทศด้วย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการเจรจาการค้าเร่งเจรจาRCEP ให้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในการเจรจา RCEP-TNC ครั้งที่ 16 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6–10 ธันวาคม 2559 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจสามารถตกลงข้อบทเพิ่มเติม เช่น นโยบายการเเข่งขัน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

ขณะที่การประชุมของคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 15  ซึ่งมีการประชุมระหว่างวันที่ 16–21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความคืบหน้าสำคัญโดยสามารถตกลงข้อบทความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นข้อบทแรก ซึ่งข้อบทนี้จะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งคาดว่าจะสามารถเจรจาข้อบทเรื่องการแข่งขัน และเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้แล้วเสร็จได้ภายในต้นปีหน้า

แหล่งที่มา: asean.org และ dtn.go.th

Leave A Response