home

กัมพูชาอายุต่ำกว่า 18 ปี หันเข้าสู่ตลาดแรงงานในเขตเมืองมากขึ้น

พฤศจิกายน 29, 2016
กัมพูชาอายุต่ำกว่า 18 ปี หันเข้าสู่ตลาดแรงงานในเขตเมืองมากขึ้น

องค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า สภาวะการกลายเป็นเมืองส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีชาวกัมพูชา เข้าทำงานหนักและเสี่ยงอันตรายในเขตเมืองมากขึ้น

จากรายงานของสหประชาชาติระบุว่า การกลายเป็นเมืองในกัมพูชามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะกรุงพนมเปญ พบว่าระหว่างปี 2558 – 2568 มีอัตราการกลายเป็นเมืองถึงร้อยละ 30.7 มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 ล้านคน จากเดิมอยู่ที่ 1.7 ล้านคน

ขณะที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ระบุว่า ผู้คนจะขาดแคลนที่ดินทำกิน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นขึ้น อีกทั้ง อายุแรกเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้คนก็มีแนวโน้มต่ำกว่า 18 ปีมากขึ้นเรื่อยๆ

นายทุน โสพอน (Tun Sophorn) ผู้ประสานงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศกัมพูชา กล่าวว่า มีเด็กที่มีอายุ 14-15 ปีจำนวนมากเริ่มงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอิฐเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักและเสี่ยงอันตราย

ทั้งนี้ กฎหมายของกัมพูชาห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานที่มีลักษณะเสี่ยงอันตราย โดยนายทุนสามารถจ้างแรงงานเด็กอายุ 15 ปีได้ แต่จะต้องเป็นงานเบาและไม่อันตรายต่อจิตใจและพัฒนาการในการเติบโต

แหล่งที่มา: neweurope.eu และ channelnewsasia.com

Leave A Response