home

SSC ASEAN Focus Vol.8/60 แรงงานข้ามชาติ: เหรียญ 2 ด้านในมุมมองความมั่นคงของประเทศไทย

พฤศจิกายน 29, 2016
SSC ASEAN Focus Vol.8/60 แรงงานข้ามชาติ: เหรียญ 2 ด้านในมุมมองความมั่นคงของประเทศไทย

SSC ASEAN Focus Vol.8/60 แรงงานข้ามชาติ: เหรียญ 2 ด้านในมุมมองความมั่นคงของประเทศไทย

แรงงานข้ามชาติ หรือ แรงงานต่างด้าว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับอีกสังคมหรืออีกวัฒนธรรมหนึ่งผ่านการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งการเคลื่อนย้ายดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การสื่อสาร การคมนาคม มีความสะดวกและเอื้อต่อการเดินทางไปมาของแรงงานมากขึ้น การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ทำให้เกิดภาวะไร้พรมแดนทางการค้าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดึงดูดให้มีการย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเตรียมพร้อมสำหรับภาคความมั่นคงในกรณีแรงงานข้ามชาติ จึงไม่ได้จำกัดเพียงการปราบปรามและเฝ้าระวัง แต่เป็นการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในการเปลี่ยนปัญหาแรงงาน… เป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจที่กระทบความมั่นคงของประเทศน้อยที่สุด

เอกสารจัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response