home

ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 16 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ธันวาคม 20, 2016
ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 16 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2559 อาเซียนจัดการประชุมประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 16 ณ เมืองบันเตน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุมในรอบนี้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการลดช่องว่างในประเด็นที่ประเทศสมาชิกยังมีท่าทีที่แตกต่างกันมาก ได้แก่ รูปแบบการยกเลิกอัตราภาษีการค้าสินค้าในส่วนที่เหลือ การกำหนดระดับการเปิดตลาดการค้าบริการ และการกำหนดกฎเกณฑ์การเปิดเสรีการลงทุน ตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ สมาชิกต้องการที่จะพัฒนาการเปิดตลาดให้สูงขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้สมาชิกบางประเทศ เช่น จีน มีการปรับท่าทีให้ยืดหยุ่นและเป็นกลางมากยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแบบประนีประนอมและสะท้อนความเป็นจริงทางธุรกิจ อีกทั้งไม่มีข้อเรียกร้องสุดโต่งและไม่ทำให้มาตรฐานของความตกลงต่ำลง

สมาชิกบางประเทศพยายามที่จะผลักดันให้มีการเจรจาประเด็นใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในการเจรจา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การเปิดตลาดให้คนเข้ามาทำงานในประเทศ และการกำหนดวินัยเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ทำให้การเจรจามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเจรจาครั้งนี้มีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเพิ่มเติมต่อเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 15 ณ เมืองเทียนจิน ได้แก่ ประเด็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สอดคล้องกับประเทศสมาชิกที่ให้ความสำคัญกับ SMEs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน และเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้ประกอบการ เช่น Start-up ในภูมิภาค RCEP อีกทั้งจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ในการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความตกลง RCEP

การประชุมครั้งนี้ ยังได้ร่วมกันกำหนดแผนการเจรจา สำหรับปี 2560 โดยจะมีการประชุมอีก 4 ครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องของการเจรจา โดยมุ่งหวังให้สามารถสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วที่สุด

แหล่งที่มา: dtn.go.th

Leave A Response