home

กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2

ธันวาคม 28, 2016
กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2

กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีนายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาเป็นประธานร่วมกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน

ที่ประชุมได้ทบทวนความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และได้หารือทิศทางในอนาคตของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะการผลักดันการจัดตั้งคณะทำงานใน 6 สาขาที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ได้แก่ ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน การเกษตร การลดความยากจน ความเชื่อมโยง และการส่งเสริมศักยภาพในการผลิต

ที่ประชุมยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และพิจารณาโครงการความร่วมมือรุ่นที่ 2 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2561 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นพ้องที่จะจัดตั้งกลไกประสานงานกลางในประเทศภายใต้กระทรวงการต่างประเทศตามหลักปฏิบัติของแต่ละประเทศ

อนึ่ง ที่ประชุมได้รับรองเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ ถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2 เอกสารหลักการในภาพรวมสำหรับการจัดตั้งคณะทำงานในสาขาที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น และตารางติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1

แหล่งที่มา: mfa.go.th และ fmprc.gov.cn

Leave A Response