home

CAS Podcast: การศึกษาอิสลามในอาเซียน

มกราคม 12, 2017
CAS Podcast: การศึกษาอิสลามในอาเซียน

CAS Podcast: การศึกษาอิสลามในอาเซียน

การบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาอิสลามในอาเซียน” โดย อ.ดร.ซัมซู สาอุ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จัดทำโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave A Response