home

บรูไน (1-15 ม.ค. 60)

มกราคม 19, 2017
บรูไน (1-15 ม.ค. 60)

บรูไนเริ่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีหวังสร้างงาน เพิ่ม GDP

p01-2_20170110

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวของบรูไน ประกาศว่าจะพยายามสร้างโอกาสการจ้างงานและเพิ่มอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีระหว่าง 2559-2563 ซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายสร้างงานให้มากขึ้น เพิ่มผลผลิตและมูลค่าการส่งออกด้านการเกษตร ป่าไม้และอุตสาหกรรมประมงด้วยวิธีเทคโนโลยีระดับสูง รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่การขยายตัวของ GDP ของประเทศในปี2563

หน่วยงานด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารมีโครงการสร้างงานใหม่ถึง 4,800 ตำแหน่งภายใน 5 ปี ขณะที่หน่วยงานด้านประมงคาดว่าจะสามารถสร้างตำแหน่งงานถึง 2,500 ตำแหน่ง ในอุตสาหกรรมป่าไม้ 360 ตำแหน่ง และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 330 ตำแหน่ง

อนึ่ง วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ 2559-2563 คือ มุ่งสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยว และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์บรูไน 2578 (Towards a Rapid Growth of Primary Resources Products and Tourism and Contribute to Economic Growth to Achieve Brunei Vision 2035)

แหล่งที่มา: borneobulletin.com.bn

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพบรูไนลงนาม MOU กับโรงพยาบาลของไทย

page-4-a-26p4_120117-768x430

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa’adatul Bolkiah (PAPRSB IHS) มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม  ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีของไทย

การลงนามโดยมีผู้แทนจากฝ่ายบรูไนคือ คณบดีของ PAPRSB IHS ส่วนฝ่ายไทย คือ นายสมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะปูทางในการทำงานร่วมกันของสองประเทศภายใต้เกณฑ์อาเซียนว่าด้วยโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Asean Diagnostic Criteria for Occupational Diseases)

แหล่งที่มา: borneobulletin.com.bn

Leave A Response