home

อาเซียนร่วมประชุม ASEAN and Pacific Alliance in Global Value Chain ที่ชิลี

มกราคม 31, 2017
อาเซียนร่วมประชุม ASEAN and Pacific Alliance in Global Value Chain ที่ชิลี

ผู้แทนจากอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ASEAN and Pacific Alliance in Global Value Chain: Challenges and Opportunities ณ ประเทศชิลี เมื่อระหว่างวันที่ 15-20 มกราคมที่ผ่านมา

การประชุมครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมแรกที่จัดร่วมกันระหว่างอาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) ซึ่งประกอบด้วย ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู ภายหลังจากที่มีการรับรองเอกสาร ASEAN-PA Framework for Cooperation ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี ASEAN-PA ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่นครนิวยอร์ก

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่ม PA ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ อาทิ Economic Commission for Latin America and Caribbean (ECLAC), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Asian Development Bank (ADB) และ American Development Bank (IAD) รวมทั้งคณะทูตต่างประเทศประจำชิลี นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมอภิปรายภาคธุรกิจจากประเทศสมาชิกของทั้งสองกลุ่ม อาทิ Thaifood Group (ประเทศไทย) Viettel (เวียดนาม) Crimson Logic (สิงคโปร์) Aje Group (เปรู) และ Renault (ชิลี) เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเห็นพ้องร่วมกันถึงความสำคัญของ Global Value Chains หรือ การเพิ่มคุณค่า (value addition) ในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง IT, design, R&D, ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และนำมาซึ่งการแบ่งปัน know-how และความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจแบบเปิด

การประชุมครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนและกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกันกว่า 800 ล้านคน ยอดการค้าและการลงทุนรวมกันกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  และยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมกันกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แหล่งที่มา: mfa.go.th

Leave A Response