home

SSC ASEAN Focus Vol.15/60 ถอดบทเรียน “50 ปี อาเซียน” กับความหลากหลายที่หลอมรวม

กุมภาพันธ์ 6, 2017
SSC ASEAN Focus Vol.15/60 ถอดบทเรียน “50 ปี อาเซียน” กับความหลากหลายที่หลอมรวม

SSC ASEAN Focus Vol.15/60 ถอดบทเรียน “50 ปี อาเซียน” กับความหลากหลายที่หลอมรวม

ประชาคมอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่สำคัญ ซึ่งดำเนินมาเป็นระยะเวลา 49 ปี และจะครบอายุ 50 ปี ในวันที่ 8 ส.ค. 2560 ความคืบหน้าในการเสริมสร้างความร่วมมือตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มีอยู่เดิม และการเตรียมพร้อมของประเทศสมาชิกฯ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025 ต่างเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองให้กับภูมิภาค

อกสารจัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response