home

ไทย-เวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาสินค้า

กุมภาพันธ์ 7, 2017
ไทย-เวียดนามร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาสินค้า

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะผู้แทนภาครัฐระดับสูงเวียดนามเยือนไทยเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

นโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายด้านการค้าของไทย เป็นพัฒนาการในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจใหม่” ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุล ในขณะที่นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและโลก

ด้านเวียดนามนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศเวียดนาม โดยมีแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ข้างหน้าซึ่งมีเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นประเด็นสำคัญในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาเชิงสถาบัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน โดยไทยและเวียดนามเห็นว่าทั้งสองประเทศสามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้ในหลายมิติ หรือในธุรกิจที่มีความชำนาญ เช่น ข้าว ยาง และอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการร่วมกันให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

แหล่งที่มา: innnews.co.th

Leave A Response