home

“อาเซียน–อินเดีย” สานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมร่วมกัน

กุมภาพันธ์ 26, 2017
“อาเซียน–อินเดีย” สานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมร่วมกัน

อาเซียนและอินเดียจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและอารยธรรม เน้นการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย

ในวาระครอบรอบ 25 ปี แห่งการเป็นหุ้นส่วนการเจรจาระหว่างกัน และวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน อาเซียนและอินเดียร่วมกันจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วย “การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและอารยธรรม ครั้งที่ 2” เพื่อเป็นการต่อยอดการประชุมเรื่อง “การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างอาเซียน – อินเดีย: มิติประวัติศาสตร์และมุมมองร่วมสมัย” (ASEAN-India Cultural Links: Historical and Contemporary Dimensions) ที่จัดขึ้นในปี 2558

การประชุมในครั้งนี้ ผู้แทนจากชาติสมาชิกอาเซียนและผู้แทนจากอินเดียต่างมุ่งความสำคัญไปในประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงทางการค้าและการเป็นหุ้นส่วนทางวัฒนธรรม ผ่านการสนับสนุนแนวทางการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน

นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การประชุมร่วมกันในครั้งนี้มิใช่การกล่าวเน้นถึงวัฒนธรรมอาเซียนที่มีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมอินเดียเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายนั้น

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response