home

อาเซียนตั้งเป้าแก้ปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

กุมภาพันธ์ 27, 2017
อาเซียนตั้งเป้าแก้ปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

รัฐมนตรีและผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ 5 ชาติอาเซียน ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ร่วมหารือในการประชุมคณะกรรมการอนุภูมิภาคแม่โขงว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6 วางเป้าหมายแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ที่ประชุมเห็นชอบให้ผลักดันแผนปฏิบัติการเชียงราย 2560 (Chiang Rai 2017 Plan of Action for Transboundary Haze Pollution Control in the Mekong Sub-Region) เพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดลำดับความสำคัญกิจกรรมเพื่อผลักดันแก้ปัญหาหมอกควันพิษข้ามพรมแดน

แผนปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งลดจำนวนจุดความร้อนในประเทศลุ่มน้ำโขงลงเหลือไม่เกิน 50,000 จุด ในปี 2563 โดยอาศัยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งการลดความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา: asean.org และ onep.go.th

Leave A Response