home

อาเซียนผนึกกำลัง ยับยั้งปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

มีนาคม 1, 2017
อาเซียนผนึกกำลัง ยับยั้งปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบ

รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรมเสนอให้ชาติสมาชิกร่วมกันแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2573

นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม กล่าวว่า ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันขจัดปัญหาการขาดแคลนอาหารในอาเซียน ตลอดจนส่วนต่างๆ ของโลก เนื่องจากในขณะนี้ ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสำคัญและจำเป็นจะต้องผลักดันสู่การเป็นนโยบายของภูมิภาค เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการหยุดยั้งความหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนการเกษตรอย่างยั่งยืนให้ได้ผ่านในปี 2573

เช่นเดียวกับ นางเกอร์ดา เวอร์เบิร์ก (Gerda Verburg) ผู้ประสานงานกลุ่ม Scaling Up Nutrition กล่าวว่า ชาติสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ภายใต้แนวคิดที่ว่า ทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการเข้าถึงอาหารให้ได้ในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของอาเซียน

ก่อนหน้านี้ อาเซียนได้จัดพิมพ์รายงานระดับภูมิภาคว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ฉบับที่ 2 (The Regional Report on Nutrition Security in ASEAN Volume 2) อันแสดงให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนในชาติสมาชิกอาเซียนนับล้านคนยังคงประสบปัญหาทุพโภชนาการ

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response