home

อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

มีนาคม 1, 2017
อาเซียนวางแผนแก้ปัญหา “หมอกควันข้ามแดน”

ประเทศสมาชิกอนุภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมผลักดันแผนปฏิบัติการเชียงราย 2560 หวังแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

รัฐมนตรีอาเซียนและผู้แทนฯ ร่วมหารือเรื่องปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่เกิดขึ้นในกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันในการผลักดันแผนปฏิบัติการเชียงราย 2560 (Chiang Rai 2017 Plan of Action) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานความร่วมมือของประเทศสมาชิกอนุภาคลุ่มน้ำโขง สำหรับแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน

นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม เปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวดำเนินไปเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับโรดแมปของอาเซียน ในการประสานความร่วมมือด้านการควบคุมปัญหาหมอกควันข้ามแดน สืบเนื่องจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP-12)

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response