home

สิงคโปร์ประกาศมาตรการใหม่ ยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจเดินเรือและต่อเรือ

มีนาคม 8, 2017
สิงคโปร์ประกาศมาตรการใหม่ ยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจเดินเรือและต่อเรือ

การท่าเรือสิงคโปร์ (Maritime and Port Authority) ประกาศมาตรการใหม่เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเดินเรือและต่อเรือของประเทศ ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางท่าเรืออัจฉริยะ (smart port)

มาตรการดังกล่าว ได้แก่ การตั้ง Living Lab เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจเดินเรือและต่อเรือได้พัฒนาและนำร่องนวัตกรรมใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพูนศักยภาพของระบบอัจฉริยะ (intelligent systems) การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) วิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเดินเรือและต่อเรืออัจฉริยะ

ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบข้อมูลทางทะเลเพื่อช่วยพยากรณ์สภาพการเดินทางและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการสร้างระบบติดตามการเดินทางของเรือขนส่งสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ การท่าเรือสิงคโปร์ยังวางแผนทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยทางทะเลของสิงคโปร์ (Singapore Maritime Institute) เพื่อก่อตั้งศูนย์วิจัยทางทะเลเพื่อความเป็นเลิศภายในสถาบันการศึกษา 3 แห่งภายใน 5 ปีข้างหน้า

ศูนย์วิจัยแห่งแรก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างการท่าเรือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NYU) จะมุ่งเน้นการวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ขณะที่ศูนย์วิจัยอีก 2 แห่งจะเน้นการวิจัยด้านการจัดระบบท่าเรือและความปลอดภัยทางทะเล

แหล่งที่มา: channelnewsasia.com

 

Leave A Response