home

ลาวจับมือเวียดนาม ผลักดันทางด่วน “เวียงจันทน์-ฮานอย”

มีนาคม 15, 2017
ลาวจับมือเวียดนาม ผลักดันทางด่วน “เวียงจันทน์-ฮานอย”

ลาวและเวียดนามร่วมผลักดันโครงการสร้างทางด่วน เพื่อเชื่อมโยงเมืองหลวงของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน

นายบุญจัน สินทะวง (Bounchanh Sinthavong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของลาว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของเวียดนาม ร่วมลงนามในกรอบความร่วมมือทวิภาคีในการผลักดันโครงการก่อสร้างทางด่วน เพื่อเชื่อมโยงนครหลวงเวียงจันทน์และกรุงฮานอย เมืองหลวงของทั้งสองประเทศ หวังใช้เป็นเส้นทางในการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยถึงรายละเอียดโครงการเบื้องต้นว่า จะก่อสร้างเส้นทางสัญจร 6 ช่องทาง เป็นระยะทาง 707 กิโลเมตร และคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

แหล่งที่มา: nationmultimedia.com

Leave A Response