home

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

มีนาคม 18, 2017
จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

เนื้อหา

ความคืบหน้าโครงการ: TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 6 ละคร การเมือง และการยายถิ่นในอาเซียน
ความคืบหน้าอาเซียน: การประชุมรัฐมนตรีขนสง อาเซียน ครั้งที่ 22
สถานการณ์ชาติอาเซียน
บทความประจำฉบับ: รถไฟความเร็วสูง: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทความคัดสรร: นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง” ของจีนจะสามารถผนึกกำลังรวมกับ “พิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2568” ไดหรือไม?

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Leave A Response