home

มาเลเซีย-อินเดียลงนามข้อตกลงการค้ามูลค่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ

เมษายน 4, 2017
มาเลเซีย-อินเดียลงนามข้อตกลงการค้ามูลค่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ

นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างภาคธุรกิจของมาเลเซียกับอินเดีย มูลค่ากว่า 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท) นับเป็นข้อตกลงทวิภาคีที่มีมูลค่าสูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย

ข้อตกลงดังกล่าวระบุถึงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศใน 31 ธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท)

หนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว คือการพัฒนาหมู่เกาะแครีย์ (Pulau Carey) ให้เป็นเมืองทางทะเลอย่างบูรณาการ พร้อมพัฒนาท่าเรือในเกาะดังกล่าว ขณะที่มาเลเซียจะร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองบังกาลอร์ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

นอกจากนั้น ผู้นำภาคธุรกิจของทั้งประเทศยังจะร่วมมือกันในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างทางด่วน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

แหล่งที่มา: thestar.com.my

Leave A Response