home

อาเซียนและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

เมษายน 13, 2017
อาเซียนและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

อาเซียนหารือร่วมกับรัสเซียเพื่อหาแนวทางในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน

อาเซียนและรัสเซียร่วมกันจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASEAN-Russia Senior Officials Meeting) ครั้งที่ 14 เพื่อหารือถึงแนวทางในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกัน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว อันเป็นการสานต่อ “ปฏิญญาโซชิ” (Sochi Declaration) ที่มีการลงนามระหว่างกันในช่วงปีที่ผ่านมา

อาเซียนแสดงความยินดีที่รัสเซียสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ในภูมิภาค เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สุขภาพ การศึกษา เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน การคมนาคม การท่องเที่ยว และการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมต้อนรับผู้แทนจากรัสเซีย เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Forum) รวมถึงการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response